SPIEGEL GOUDEN ZON, SPIEGELS GEMAAKT OP BALI, BALINESE SPIEGELS, Gaya Indonesia, Westhoek, Friesland.

Spiegel, Moza´ek, Bali, Zon, drsn.20cm, 4782

Ovaal: X