BOOMWORTEL HOUTSNIJWERK, HOUTSNIJWERK UIT BOOMWORTEL, HOUTSNIJWERK BOOMWORTEL VAN BALI, GROTE HOUTSNIJWERK BEELDEN VAN BALI.

Boomwortel met klimmende mensen, houtsnijwerk,  detail, 1913f

Ovaal: X