BOOMWORDTEL HOUTSNIJWERK, HOUTSNIJWERK UIT BOOMWORTEL, HOUTSNIJWERK BOOMWORTEL VAN BALI, GROTE HOUTSNIJWERK BEELDEN.

Boomwortel met klimmende mensen, houtsnijwerk,  detail, 1913c

Ovaal: X